Експедиция до Албания 2013

21.05.2013
сн. Стоян Николов /БДЗП

През април проведохме втора международна експедиция в Южна Албания за актуализиране на гнездовата численост на египетските лешояди в страната. Първата експедиция по проект LIFE+ „Помощ за египетския лешояд” (LIFE10 NAT/BG/000152) беше проведена през август 2012 и бяха установени 7 активни територии на вида. Настоящото изследване имаше за цел да провери известните от миналата година територии и да се направи опит за намиране на нови заети територии. Освен БДЗП и HOS, ключово участие в експедицията имаха природозащитници от местната неправителствена организация PPNEA. С това се постави добро начало за изграждане на капацитет за работа с вида на местно ниво, както и добра предпоставка за общуване с местни общности и по-дълбоко вникване в проблематиката за заплахите за вида в Албания.
При настоящото изследване в Южна Албания бяха установени 8 активни гнездови територии на египетски лешояди (6 двойки и 2 единични птици). По-голям брой изоставени територии имаше в близост до границата с Гърция. Хранителната база в тази част на Албания е богата, като навсякъде наблюдавахме многобройни стада от овце и кози. Обилието на сухоземни костенурки на места също беше високо.
Като заплахи за вида бяха установени тровене и директно преследване. Използването на отрови в страната има по-скоро спорадичен характер, а директният отстрел е свързан с обичая да се препарират птици. Като цяло, местните хора почитат вида, подобно на Гърция го наричат „кукувичи кон” и го свързват с идването на пролетта. Уважение към птицата усетихме най-вече при овчарите, които свързват вида с благоденствието на стадата им. Някои от тях познаваха египетския лешояд безупречно, знаеха кога се връща, кога заминава и че зимува в Африка.
Действително, египетският лешояд е изключително свързан с този вид поминък: среща се най-вече в райони с ектензивно животновъдство; връща се напролет, когато подстригват овцете и с вълната им постила гнездата си; храни се с труповете на умрелите животни и „се грижи”  заразите да не се разпространяват към други животни и стада.
На територията на Балканския полуостров, понастоящем египетският лешояд обитава съмо 5 страни с обща численост под 80 двойки: България, Гърция, Македония, Турция и Албания. Една от целите на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд” е да изгради активна мрежа от експерти, организации и институции, които да подсигурят бъдещето на вида на Балканите.

сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
Назад
Помощ за египетския лешояд спечели престижната награда Натура 2000

Помощ за египетския лешояд спечели престижната награда Натура 2000

По случай Деня на мигриращите птици следим полета на застрашените египетски лешояди

По случай Деня на мигриращите птици следим полета на застрашените египетски лешояди