Експедиция до Албания 2013

21.05.2013
сн. Стоян Николов /БДЗП

През април проведохме втора международна експедиция в Южна Албания за актуализиране на гнездовата численост на египетските лешояди в страната. Първата експедиция по проект LIFE+ „Помощ за египетския лешояд” (LIFE10 NAT/BG/000152) беше проведена през август 2012 и бяха установени 7 активни територии на вида. Настоящото изследване имаше за цел да провери известните от миналата година територии и да се направи опит за намиране на нови заети територии. Освен БДЗП и HOS, ключово участие в експедицията имаха природозащитници от местната неправителствена организация PPNEA. С това се постави добро начало за изграждане на капацитет за работа с вида на местно ниво, както и добра предпоставка за общуване с местни общности и по-дълбоко вникване в проблематиката за заплахите за вида в Албания.
При настоящото изследване в Южна Албания бяха установени 8 активни гнездови територии на египетски лешояди (6 двойки и 2 единични птици). По-голям брой изоставени територии имаше в близост до границата с Гърция. Хранителната база в тази част на Албания е богата, като навсякъде наблюдавахме многобройни стада от овце и кози. Обилието на сухоземни костенурки на места също беше високо.
Като заплахи за вида бяха установени тровене и директно преследване. Използването на отрови в страната има по-скоро спорадичен характер, а директният отстрел е свързан с обичая да се препарират птици. Като цяло, местните хора почитат вида, подобно на Гърция го наричат „кукувичи кон” и го свързват с идването на пролетта. Уважение към птицата усетихме най-вече при овчарите, които свързват вида с благоденствието на стадата им. Някои от тях познаваха египетския лешояд безупречно, знаеха кога се връща, кога заминава и че зимува в Африка.
Действително, египетският лешояд е изключително свързан с този вид поминък: среща се най-вече в райони с ектензивно животновъдство; връща се напролет, когато подстригват овцете и с вълната им постила гнездата си; храни се с труповете на умрелите животни и „се грижи”  заразите да не се разпространяват към други животни и стада.
На територията на Балканския полуостров, понастоящем египетският лешояд обитава съмо 5 страни с обща численост под 80 двойки: България, Гърция, Македония, Турция и Албания. Една от целите на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд” е да изгради активна мрежа от експерти, организации и институции, които да подсигурят бъдещето на вида на Балканите.

сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
сн. Стоян Николов /БДЗП
Назад
Алианс срещу незаконното използване на отровни примамки в Епир

Алианс срещу незаконното използване на отровни примамки в Епир

Нови ремонтни дейности в Спасителния център на Зелени балкани

Нови ремонтни дейности в Спасителния център на Зелени балкани